AKM OIL-úvodní stránka

AKM oil s.r.o. se sídlem Vrbenského 35, KLADNO
provozovna Roztoky u Křivoklátu
 

výrobky
odpady
ceník
kontakty
ostatní nabídka

Počítadlo:
počet přístupů
Běžné oleje - ložiskové, řady SITOL

  SITOL- BLO-12/18 PN 020122/AKM    
  SITOL- BLO-20/50 PN 020222/AKM    
  SITOL- BLO-55

PN 020322/AKM    


Určení: Běžné ložiskové oleje řady SITOL BLO-12/18, BLO-20/50,
BLO-55
jsou ropné oleje vyrobené ze základových a recyklovaných základových olejů získaných destilací ropy jako středně těžký plynový olej C14 - C21, odparafinovaný. Oleje řady SITOL BLO-12/18,
BLO-20/50, BLO-55
jsou upravené přísadami do požadovaných viskozitních parametrů a dále pro zlepšení přilnavosti olejů a pro zvýšení antikorozních vlastností výrobku.
 
Popis: Běžné ložiskové oleje řady SITOL BLO-12/18, BLO-20/50,
BLO-55
jsou určeny pro mazání strojních částí (ložisek, mechanických a hydraulických převodů, kluzných vedení, apod.), výrobních strojů 
a pomocných strojních zařízení při běžných, nenáročných pracovních podmínkách a malém namáhání. BLO jsou vhodné i pro technologické účely (kalení) nebo k proplachování oběhových soustav. U všech nabízených olejů je příznivý bod tuhnutí, nízký obsah síry a jejích sloučenin a schopnost vytvořit odolnou mazací vrstvu s příznivými konzervačními vlastnostmi.

Fyzikálně chemické vlastnosti:
 
Ukazatel Měrná jednotka SITOL 
BLO-12/18
SITOL 
BLO-20/50 
SITOL 
BLO-55
 Viskozita při 40°C mm2/s 12 - 18 18 - 55 nad 55
 Obsah síry a sloučenin % hm pod 0,5 pod 0,5 pod 0,5
 Bod vzplanutí v o.k. °C min. 130 min. 140 min. 140
 Bod tuhnutí  °C max. -15 max. -15 max. -15
 Měrná hmotnost při 20°C  kg/dm3 0,870 0,870  0,870
 Popel % hm 0,02 0,02 0,02
 Číslo kyselosti mg KOH/g max. 0,5 max. 0,5 max. 1,2


Bezpečnostní pokyny:

SITOL BLO-12/18, BLO-20/50, BLO-55 jsou hořlavé kapaliny IV. třídy dle ČSN 650201. Hasí se vzduchomechanickou nebo chemickou pěnou, práškem, sněhem. POZOR ! nehasit vodou a vodními HP. Při použití je nutné dodržovat běžné protipožární zásady při práci s hořlavinami, t,j. zákaz kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm v blízkosti pracoviště, apod. Při práci je nutné použít ochranných prostředků pracovníků ( pracovní oděv a rukavice, ochrana dýchadel ). Zásady první pomoci jsou shodné se zásadami platnými pro činnost s ropnými produkty.


Klasifikace výrobku dle zákona č.157/1998 Sb.

Složení:   EINECS CAS
Plynový olej   nespecifikovaný:   270-673-5 68476-31-3 649 226-00-7
Klasifikace:      karcinogenní kategorie 3
Symboly:      Xn - zdraví škodlivý 
Značení:   R-věty:

 R-40 - Zdraví škodlivý možné nebezpečí nevratných
           účinků

  S-věty:

 S-2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
 S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice
 S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
 S 62 Při použití nevyvolávejte zvracení: vyhledejte ihned
         lékaře a ukažte tento obal nebo označení

Další informace:  

 Dopravní značení RID /ADR 3/31c; UN 1202 ; Kemler 30

Kód druhu odpadu dle katalogu:    13 06 01
Kategorie odpadu:    N
 

Obchodní podmínky:
SITOL BLO-12/18, BLO-20/50, BLO-55 jsou dodávány :
Ve 200 litrových sudech, v obalech 20 - 50 kg nebo jsou stáčeny a dodávány v cister- nách o 10 - 20 m3. 

Objednávka: akm.oil@seznam.cz

ložiskový olej       ložiskový olej       ložiskový olej